داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه آرایشگران مردانههیئت مدیره

ابوطالب مولازاده ابوطالب مولازاده
رئیس اتحادیه
09175325509
فرشاد اسماعیلی شکاری فرشاد اسماعیلی شکاری
نایب رئیس اول اتحادیه
09383359009
فرزاد آهنی فرزاد آهنی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09172176537
ابوالفضل چابکی ابوالفضل چابکی
دبیر اتحادیه
09374320027
احمد خورشیدی احمد خورشیدی
خزانه دار اتحادیه
09179335469
نعمت فدایی نعمت فدایی
بازرس اتحادیه
09171339148

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید