داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه نانوا و قنادهیئت مدیره

مرتضی شریف پور مرتضی شریف پور
رئیس اتحادیه
09175678724
حامد منوچهری حامد منوچهری
نایب رئیس اول اتحادیه
09367058420
کرامت امیدواری کرامت امیدواری
نایب رئیس دوم اتحادیه
09177312053
عبدالحمید مرادی پور عبدالحمید مرادی پور
دبیر اتحادیه
09171320514
غضنفر حیدری غضنفر حیدری
خزانه دار اتحادیه
09173320242
ابوالفضل منیری ابوالفضل منیری
بازرس اتحادیه
09175891605

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید