داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه خواربار فروشانهیئت مدیره

محمد رضا فرحبخش محمد رضا فرحبخش
رئیس اتحادیه
09177312507
ابوالفضل همتائی ابوالفضل همتائی
نایب رئیس اول اتحادیه
09171339513
مرضیه شکیبا مرضیه شکیبا
نایب رئیس دوم اتحادیه
***********
عبدالرسول ساجدی فر عبدالرسول ساجدی فر
دبیر اتحادیه
09171339406
عبداله زمانی عبداله زمانی
خزانه دار اتحادیه
09171310463
مجید بشرپور مجید بشرپور
بازرس اتحادیه
09217472959

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید