داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه خراز و کفاشهیئت مدیره

ایمان خرمدل ایمان خرمدل
رئیس اتحادیه
09171329626
سعید فرخ زاده سعید فرخ زاده
نایب رئیس اول اتحادیه
09177317927
حبیب اله جوکاری دارابی حبیب اله جوکاری دارابی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171356595
غلامحسین مسجدی غلامحسین مسجدی
دبیر اتحادیه
09171320537
حمید نیک خلق حمید نیک خلق
خزانه دار اتحادیه
09178324335
سعید خرم سعید خرم
بازرس اتحادیه
09364445242

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید