داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه در و پنجره ساز و آلومینیومهیئت مدیره

علی اکبر جباری علی اکبر جباری
رئیس اتحادیه
09177270219
سید مرتضی حسینی سید مرتضی حسینی
نایب رئیس اول اتحادیه
09177312319
محمدعلی رضازاده محمدعلی رضازاده
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171329531
مسلم تمدن دار مسلم تمدن دار
دبیر اتحادیه
09179313749
خانم افراشته خانم افراشته
خزانه دار اتحادیه
***********
علی جابری علی جابری
بازرس اتحادیه
09171312139

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید