داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه تراشکار و لوله کشی گاز،آبهیئت مدیره

غلامرضا سلیمی غلامرضا سلیمی
رئیس اتحادیه
09173311987
عباس متحدی عباس متحدی
نایب رئیس اول اتحادیه
09179301773
هادی وحیدی نژاد هادی وحیدی نژاد
نایب رئیس دوم اتحادیه
09178347716
وحید حسن پور وحید حسن پور
خزانه دار اتحادیه
09173324689
بهرام طاهری بهرام طاهری
دبیر اتحادیه
09177322784
سید مسعود خضرابخت سید مسعود خضرابخت
بازرس اتحادیه
09177325889

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید