داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه ابزارآالات ساختمانیهیئت مدیره

عبداله جعفری عبداله جعفری
رئیس اتحادیه
09177312909
امیرحسین صبور امیرحسین صبور
نایب رئیس اول اتحادیه
09171310503
محمدحسین زارعی محمدحسین زارعی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09173324124
ابوطالب اسماعیلی ابوطالب اسماعیلی
دبیر اتحادیه
09179310847
اسمعیل ابراهیمی اسمعیل ابراهیمی
خزانه دار اتحادیه
09173324317
محسن منفرد محسن منفرد
بازرس اتحادیه
09171341698

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید