داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه اغذیه فروشهیئت مدیره

علی معمار زاده علی معمار زاده
رئیس اتحادیه
09176886321
ذبیح اله مهمی ذبیح اله مهمی
نایب رئیس اول اتحادیه
09171343685
حمیدرضا امیدواری حمیدرضا امیدواری
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171340296
اصغر رنجبر اصغر رنجبر
دبیر اتحادیه
09171111111
ابوذر ساجدی نیا ابوذر ساجدی نیا
خزانه دار اتحادیه
09389703202
منصور سیامک منصور سیامک
بازرس اتحادیه
09171301799

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید