داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه پوشاکهیئت مدیره

میلاد بابایی میلاد بابایی
رئیس اتحادیه
09179346055
مسلم قنبرزادگان دارابی مسلم قنبرزادگان دارابی
نایب رئیس اول اتحادیه
09373796945
عباس عابدی عباس عابدی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09179329149
مهدی نوروزی مهدی نوروزی
دبیر اتحادیه
09177325835
وحید ذوالفقارپور وحید ذوالفقارپور
خزانه دار اتحادیه
09171320745
عبدالمجید ذوالفقارپور عبدالمجید ذوالفقارپور
بازرس اتحادیه
09171320741

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید