داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه درودگران و فلزکارانهیئت مدیره

مرتضی روئین تن مرتضی روئین تن
رئیس اتحادیه
09177312759
مهدی پهلوانی مهدی پهلوانی
نایب رئیس اول اتحادیه
09171321292
حسن برهانی حسن برهانی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09177310486
محمدعلی بهارلو محمدعلی بهارلو
دبیر اتحادیه
09173020793
خانم هنرمند خانم هنرمند
خزانه دار اتحادیه
***********
فرشاد اسمعیلی فرشاد اسمعیلی
بازرس اتحادیه
09176780759

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید