داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه قطعات الکترونیک و موبایل


اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه رایانه سیستم های امنیتی و قطعات الکترونیکی شهرستان داراب در سال 1383 از به هم پیوستن چند رسته صنفی جدید در گروه توزیعی ایجاد گردید.


هیئت مدیره

سید قاسم بلاغی سید قاسم بلاغی
رئیس اتحادیه
09171320320
محسن گل کار محسن گل کار
نایب رئیس اول اتحادیه
09393341252
مجتبی پرویز مجتبی پرویز
نایب رئیس دوم اتحادیه
09177323094
خدیجه شهاب الدینی فاریزی خدیجه شهاب الدینی فاریزی
دبیر اتحادیه
***********
سروش فاطمی سروش فاطمی
خزانه دار اتحادیه
09179312498
سهراب عابدی سهراب عابدی
بازرس اتحادیه
09173306651

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید