داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه سقط فروش و عطارهیئت مدیره

محمد جعفر صبوریان محمد جعفر صبوریان
رئیس اتحادیه
09179329550
علی اکبر گلریز علی اکبر گلریز
نایب رئیس اول اتحادیه
09171325220
محمدجعفر جاوید محمدجعفر جاوید
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171340735
اکبرمهرجویان اکبرمهرجویان
دبیر اتحادیه
09173320411
محمدجواد تاجور محمدجواد تاجور
خزانه دار اتحادیه
09173322155
عبدالهادی عابدی عبدالهادی عابدی
بازرس اتحادیه
09177324143

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید