داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه طلا و عکاسهیئت مدیره

احمدرضا سلیمی فرد احمدرضا سلیمی فرد
رئیس اتحادیه
09171344102
سیداحمد فرحبخشیان سیداحمد فرحبخشیان
نایب رئیس اول اتحادیه
09171300810
محمدحسین اسمعیلی محمدحسین اسمعیلی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171320838
محمدرضا افروز محمدرضا افروز
دبیر اتحادیه
09171342129
صمد قنبری مزیدی صمد قنبری مزیدی
خزانه دار اتحادیه
09174417537
محمدامین نظری پور محمدامین نظری پور
بازرس اتحادیه
09171343036

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید