داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگینهیئت مدیره

حمید نوربخش حمید نوربخش
رئیس اتحادیه
09178324993
تیمور فتحی پور تیمور فتحی پور
نایب رئیس اول اتحادیه
09177312291
غلامرضا گلشنی غلامرضا گلشنی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171330919
علیرضا چمن علیرضا چمن
دبیر اتحادیه
09179329424
مهدی درخشان مهدی درخشان
خزانه دار اتحادیه
09176790374
حمیدرضا ایجادی جهرمی حمیدرضا ایجادی جهرمی
بازرس اتحادیه
09173322279

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید