داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه مشاور املاک،کود و سمهیئت مدیره

محمد جواد پیرزاده محمد جواد پیرزاده
رئیس اتحادیه
09171343944
سید علی بناروئی سید علی بناروئی
نایب رئیس اول اتحادیه
09171340897
محمد صادق علی پور محمد صادق علی پور
نایب رئیس دوم اتحادیه
09171301825
محسن کاوه مادوانی محسن کاوه مادوانی
دبیر اتحادیه
09179314408
علیرضا مرادی علیرضا مرادی
خزانه دار اتحادیه
09173199527
غلامحسن قاسمی نژاد غلامحسن قاسمی نژاد
بازرس اتحادیه
09179310816

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید