داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه لوازم التحریر و کتابهیئت مدیره

یاسر معمارزاده یاسر معمارزاده
رئیس اتحادیه
09173324211
کرامت اله صدارت کرامت اله صدارت
نایب رئیس اول اتحادیه
09178396816
محمدحسین مصدقی محمدحسین مصدقی
نایب رئیس دوم اتحادیه
09177319644
علی هادیان علی هادیان
دبیر اتحادیه
09178344421
محمد علی معتمدی محمد علی معتمدی
خزانه دار اتحادیه
09173321980
سید ابوالقاسم صدریان سید ابوالقاسم صدریان
بازرس اتحادیه
09178342600

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید